01/04/2019

Časopis Vesmír: Přehlížená proměna zemědělství

V časopise Vesmír č. 4/2019 vyšel článek profesora Jakuba Hrušky z České geologické služby Přehlížená proměna zemědělství.

“Při debatách o naší krajině se často zmiňuje problém její struktury ve smyslu úbytku krajinných prvků – mezí, polních cest, malých vodotečí či mokřadů. Dále se často hovoří o velikosti polí jedné plodiny (půdních bloků). Ale velmi málo se bere v potaz změna pěstovaných plodin a intenzity zemědělství. Tyto změny přitom mají pro pokles biodiverzity, nárůst eroze a kontaminace půd a vodních toků význam možná stejný, ne-li větší.”