19/05/2017

Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí

Jan Frouz, Hana ŠantrůčkováŠárka Angst
Biologické centrum AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice /
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Seminář s mezinárodní účastí pořádaný Biologickým centrem AV ČR, výzkumnou infrastrukturou SoWa 19. května 2017

Místo konání akce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Spolupořadatel/é: Mikrobiologický ústav AV ČR, Botanický ústav AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

“Evidence based policy“ je jeden z hlavních pilířů moderního vládnutí v západním světě. Je založen na myšlence, že základem pro rozhodování by mělo být pochopení mechanismů řídících klíčové procesy. To umožní i stanovení cílů a vhodných indikátorů jejich dosažení. Zároveň však je třeba neustále zohledňovat míru nejistot asociovaných s daným stupněm poznání. Kromě toho, poznání zahrnuje jak otázky přírodovědné, tak otázky společenskovědní a jeho přenos do konkrétních rozhodnutí musí být činěn s ohledem na ostatní zainteresované strany. Tento způsob rozhodování vyžaduje mimo jiné neustálý kontakt badatelské obce s nejrůznějšími subjekty s rozhodovací pravomocí.

Významné prezentace:
prof. Dr. Yakov Kuzyakov – Zkušenosti s propojováním vědy a evidence based policy v Německu
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. – Globální SDG a Česká republika
doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – Věda a politické rozhodování