Soil protection standard for retail supply chains

Soil protection standard for retail supply chains

Name of project: Soil protection standard for retail supply chains / Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu

Project number: TL03000752
Provider: Technology agency of Czech republic

Lead solver: Mgr. Vojtěch Kotecký Ph.D., Charles University

Partners:

  • Biology centre CAS
  • Czech Confederation of Commerce and Tourism

Solver from BC CAS: Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz CSc.
Timeteble: 2020 – 2022

Project annotation:

Applicants will develop and test a set of practical standards that ensure soil protection and are adapted to the operational routine of retail supply chains. Therefore, they will achieve two goals:

  • Develop a set of recommended soil protection standards that retail sector can introduce into their relationships its suppliers.
  • Test the set in the application reality of individual retail companies.

To achieve these goals, the project applies social science knowledge of corporate supply chain sustainability, its principles, procedures and mechanisms, in order to solve the technical problem of soil protection in farmland. Therefore, the research team combines industry experts and academic researchers with expertise in theory and practice of corporate sustainability manageme

Popis projektu:

Uchazeči sestaví a prověří sadu praktických standardů, které zajišťují ochranu půd a budou adaptovány na provozní rutinu v dodavatelských řetězcích obchodních řetězců. Proto dosáhnou dvou cílů:

  • Sestavit sadu doporučujících standardů ochrany půd, které maloobchodní řetězce mohou zavést do svých vztahů s dodavateli.
  • Otestovat sadu v aplikační realitě konkrétních maloobchodních řetězců.

K dosažení těchto cílů projekt aplikuje společenskovědní poznání udržitelnosti podnikových dodavatelských řetězců, její principy, postupy a mechanismy k řešení technického problému ochrany půd v zemědělství. Proto je řešitelský tým sestaven z expertů oborové asociace a akademických výzkumníků, kteří se zabývají teorií a postupy managementu podnikové udržitelnosti.