Funders

LIFE-IP:N2K Revisited

Name of project: Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic

Project registration number: LIFE17 IPE/CZ/000005
Donor: Evropská komise – LIFE program

Coordinator: Ministry of the Environment of the Czech Republic

Partners:

Total budget: 20 369 945 €
Implementation time: 01/2019 – 12/2026
Principal investigator – BC: prof. Ing. et Mgr. Jan Frouz, CSc.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České Republice prostřednictvím naplňování Prioritního akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje prioritní opatření plynoucí ze směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ a směrnice 2009/147/ES „o ptácích“, tedy základních evropských předpisů v ochraně přírody.

Biologické centrum – VI SoWa se bude v rámci projektu podílet na hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000, bude spolupracovat na několika případových studiích. V rámci projektu budou pracovníci SoWa provádět metaanalýzu dostupných dat s cílem  zpřesnit a doplnit naše znalosti o  klíčových faktorech ovlivňujících přírodní procesy, které  určují ekosystémové služby a popsat vztah mezi těmito řídícími faktory a výstupy příslušných procesů  v biofyzikálních jednotkách. Následně budou zkoumat možnosti využití těchto poznatků pro prostorovou aproximaci  ekologických funkcí, resp. jim odpovídajících ekosystémových služeb.

Project annotation:

The N2K Revisited project will establish a more effective management system for the EU Natura 2000 network of protected areas in Czechia. Monitoring shows that current trends are insufficient to meet the targets of the EU biodiversity strategy to 2020. For instance, more than 80% of the country’s protected habitats and around 70% of its listed species are in an ‘unfavourable-bad’ status, according to official reports. The new project will link appropriate management more effectively with corresponding planning, based on accurate assessments of the status and trends for species and habitats, accompanied by cooperation with land users. It will also make effective use of knowledge of the benefits provided by natural capital to society and take into account relevant costs. In addition to its own budget, the project will facilitate the coordinated use of complementary funding (at least € 4.3 million) through schemes administered by the environmental sector and the national rural development programme.

Biology Centre CAS – Research Infrastructure SoWa will contribute to the evaluation of the socio-economic benefits of the Natura 2000 network and will work on several case studies. As part of the project, RI SoWa staff will perform meta-analysis of available data to refine and complement our knowledge of key factors affecting natural processes that determine ecosystem services and describe the relationship between these control factors and the outputs of relevant processes in biophysical units. Subsequently, they will explore the possibilities of using this knowledge for spatial approximation of ecological functions, resp. ecosystem services corresponding to them.

RI SoWa  – Infrastructure for Ecosystems Research

Name of project: Research of key soil-water ecosystem interactions at the SoWa Research Infrastructure

Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782
Operational Programme Research, Development and Education
Priority axis 1 – Strengthening capacity for high-quality research
Call no. 02_16_013 “Research Infrastructures”
This project is co-financed by the European Union

Beneficiary: Biology Centre CAS

Partners institutions :

  • University of South Bohemia in České Budějovice
  • Charles University
  • Czech Geological Survey

Principal investigator: prof. Ing. et Mgr. Jan Frouz, CSc.
Budget: 113 794 000,00 CZK
Implementation time: 05/2017 – 04/2020
Own funding source: 5%

Project annotation:

The project is focused on detailed investigation of biotic and abiotic processes and complex interactions between soil and aquatic ecosystems at various spatiotemporal scales. The SoWa RI, will be improved and upgraded by experimental catchment, aquatic mesocosms, IRMS (isotope ratio mass spectrometry) and several other unique and highly sophisticated facilities. By this project, the Czech Republic gain a new internationally recognized research infrastructure for a comprehensive monitoring of soil and water ecosystems in context of sustainable use of landscape.

Main goals:

The main aim of the project is a detailed investigation of biotic and abiotic processes and complex interactions between soil and aquatic ecosystems at various spatiotemporal scales. For that reason, six research programmes will be established: (RP1) Biological processes and transformations of nutrients in terrestrial and aquatic ecosystems, (RP2) The role of plant-soil interactions in carbon and nutrient cycles in terrestrial ecosystems, (RP3) The role of soil biota and plant/biota interactions in aggregate formation and soil profile development, (RP4) Biota along redox gradient and the role of this gradient in invertebrate microbial interactions, (RP5) Species traits, nutrients, food web structure and energetics in freshwater ecosystems and (RP6) Nutrient turnover in sediments and the role of methanogenic C in food web. All these research programmes are closely linked to the research sections of the SoWa RI and will improve our basic knowledge and understanding of complex biotic and abiotic interactions affecting the flow of nutrients within and between terrestrial and aquatic ecosystems.

The second main aim of the project is to upgrade, improve and develop the newly established SoWa RI with a set of key and highly advanced facilities for micro-, meso- and macroscale ecosystem manipulations. The SoWa RI will be equipped with an experimental catchment, aquatic mesocosms, IRMS, GC/MS/MS, UHPLC, UV/VIS spectrophotometer, multifrequency echosounder, gasometric system, electrofishing boat, river surveyor, microscopes, RT PCR and several other instruments. These instrumentations will significantly improve sensitivity, selectivity, quality and quantity of all analyses. This will increase the prestige and attractiveness of the SoWa RI for a collaboration with leading international research institutions and universities and the SoWa RI will become involve in new international research projects.